Všeobecné obchodné podmienky pre predaj vstupeniek

Obchodné podmienky pre predaj vstupeniek prostredníctvom internetového obchodu na webovej stránke vstupenky.miraimusic.sk

I. Úvodné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky“)
spoločnosti Universal Music, s.r.o., so sídlom: Twin City Tower, Mlynské nivy 10, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09, Slovenská republika, IČO: 31373461,IČ DPH: SK2020302625, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd. Sro, vložka č. 7090/B, (ďalej len „Universal“) upravujú v súlade s ustanovením § 273 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknutých v súvislosti alebo na základe zmluvy (ďalej len „Zmluva“) uzatvorenej s tretími osobami (ďalej len „Zákazníci“ alebo jednotlivo „Zákazník“) prostredníctvom internetového obchodu, ktorý Universal prevádzkuje na webovej stránke nachádzajúcej sa na internetovej adrese (ďalej len „Webová stránka“).

2. Obchodné podmienky vymedzujú a spresňujú práva a povinnosti v súvislosti so Zmluvou uzatvorenou pri predaji vstupeniek (ďalej len „Vstupenky“ ). Vstupenky predstavujú ceninu oprávňujúcu jej držiteľa k jednorazovému vstupu na kultúrne, spoločenské, športové či iné akcie vo vopred určenom termíne (ďalej len „Akcia“), ktoré Universal ponúka na predaj prostredníctvom ním prevádzkovaného internetového obchodu v rámci rozhrania webovej stránky (ďalej len „Webové rozhranie obchodu“).

3. Universal ponúka prostredníctvom Webového rozhrania obchodu Vstupenky na Akcie usporiadané buď priamo Universalom, alebo prípadne aj treťou osobou odlišnou od Universalu. Usporiadateľ Akcie, ktorým je Universal alebo iná osoba, sa na účely týchto Obchodných podmienok ďalej označuje ako „Usporiadateľ“. Osoba Usporiadateľa a jej kontaktné údaje sú pri konkrétnej Akcii vždy uvedené na Webovej stránke.

4. V prípade, že Universal nie je Usporiadateľom Akcie, obstaráva Universal pre Usporiadateľa predaj Vstupeniek na základe príkaznej zmluvy uzatvorenej medzi Universalom a konkrétnym Usporiadateľom. Osoba Usporiadateľa je vo vzťahu k príslušnej Akcii vždy uvedená na Webovej stránke. Za plnenie zmluvy v takom prípade je zodpovedný voči Zákazníkovi vždy priamo Usporiadateľ.

Pre Universal, resp. pre Usporiadateľa, následne v rámci Webovej stránky zabezpečuje predaj Vstupeniek a zároveň v jeho zastúpení spracúva súvisiace záležitosti a zabezpečuje zákaznícku podporu spoločnosť SHERWOOD Digital a.s., IČO: 28465911, so sídlom Záhřebská 562/41, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Praha, sp. zn. B 14706, (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

5. Tieto Obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy uzatvorenej v súvislosti s predajom Vstupeniek prostredníctvom Webovej stránky. Zmluva je uzatvorená vždy jednotlivo na základe objednávky Zákazníka a jej potvrdenia zo strany/prostredníctvom Universalu. Zmluva medzi Usporiadateľom a Zákazníkom sa uzatvára na dobu určitú, a to do uskutočnenia Akcie, resp. vysporiadania nárokov z nej plynúcich.

6. Zmluva môže obsahovať ustanovenia, ktoré sa odchyľujú od týchto Obchodných podmienok; odchylné ustanovenia v Zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto Obchodných podmienok.

7. Zákazník má prístup k týmto Obchodným podmienkam prostredníctvom Webovej stránky, a preto má vždy možnosť si ich prečítať pred objednaním Vstupeniek. Potvrdením objednávky Vstupeniek Zákazník potvrdzuje, že si tieto Obchodné podmienky prečítal a súhlasí s nimi. Kópia týchto Obchodných podmienok v znení platnom ku dňu uzavretia Zmluvy bude Zákazníkovi zaslaná na jeho elektronickú adresu spolu s oznámením o prijatí objednávky.

8. Tieto Obchodné podmienky sú vypracované v slovenskom jazyku a Zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

9. Tieto Obchodné podmienky sú určené výlučne pre Zákazníkov - spotrebiteľov, t. j. pre fyzické osoby, ktoré si objednávajú Vstupenky mimo rámca vlastného podnikania (ak existuje). Zmluvné dojednania so Zákazníkmi, ktorí nie sú spotrebiteľmi, však môžu odkazovať aj na časti týchto Obchodných podmienok.

II. Predmet Zmluvy, objednávka a uzatvorenie Zmluvy

A. Objednávka a uzatvorenie Zmluvy

1. Zákazník si môže objednať Vstupenky prostredníctvom Webového rozhrania obchodu. Pri objednávaní Vstupeniek je Zákazník povinný uviesť všetky údaje správne a pravdivo. Spoločnosť Universal (prípadne v mene Usporiadateľa) si vyhradzuje právo odmietnuť uzatvorenie Zmluvy, ak sú údaje uvedené Zákazníkom v objednávke neúplné, zjavne fiktívne alebo vyvolávajú pochybnosti o skutočnom úmysle Zákazníka objednať Vstupenky.

2. Informácie o jednotlivých dostupných Vstupenkách, ich druhoch a cenách, ako aj o konkrétnej Akcii a jej Usporiadateľovi sú k dispozícii na Webovej stránke u každej Akcie. Pre jednotlivé Akcie môže byť definovaný jeden alebo viac typov Vstupeniek.

3. Prostredníctvom Webovej stránky je možné v rámci jednej objednávky objednať maximálne také množstvo (jednotlivých druhov) Vstupeniek, ako bude uvedené na Webovej stránke u príslušnej Akcie.

4. Pre objednanie Vstupeniek je potrebné vyplniť objednávkový formulár dostupný na Webovej stránke. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

a) objednávaných Vstupenkách, ich počte a druhu (objednávané Vstupenky „vloží“ Zákazník výberom z ponuky dostupnej na Webovej stránke do elektronického nákupného košíku Webového rozhrania obchodu);

b) výške ceny a spôsobe jej úhrady za objednané Vstupenky;

c) kontaktné údaje Zákazníka, a to vždy minimálne v rozsahu: meno a priezvisko, e-mailová adresa, město, rok narodenia(Zákazník tieto údaje uvedie pri zadávaní objednávky);

(ďalej len „Objednávka“).

5. Výslovne sa uvádza, že e-mailová adresa uvedená v Objednávke slúži pre zaslanie Vstupeniek a za ich nesprávne uvedenie (napr. preklepy) v Objednávke Universal, resp. Usporiadateľ, ani Prevádzkovateľ nezodpovedajú.

6. Pred odoslaním Objednávky je Zákazníkovi umožnené skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré Zákazník do Objednávky zadal, a to aj s ohľadom na možnosť Zákazníka zisťovať a opravovať chyby, ktoré môžu vzniknúť pri zadávaní údajov do Objednávky. Objednávka bude odoslaná po Zákazníkovom kliknutí na tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby“ (resp. na tlačidlo s podobnou formuláciou).

7. Odoslaná Objednávka predstavuje pre strany záväzný návrh Zmluvy. Podmienkou platnosti Objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári, zoznámenie sa s týmito Obchodnými podmienkami a informáciami o spracúvaní osobných údajov, a potvrdenie Zákazníka o tom, že sa s týmito Obchodnými podmienkami a informáciami o spracúvaní osobných údajov zoznámil.

8. Zmluva vzniká Smlouva vzniká okamžikem odeslání objednávky zákazníkem pomocí prokliku tlačítka "Objednať s povinnosťou platby". Vstupenky budú Zákazníkovi poskytnuté vždy až po zaplatení plnej ceny nižšie uvedeného vstupného; a to najneskôr do 2 hodín po pripísaní tejto plnej ceny na bankový účet Universalu. Ak v tejto lehote Zákazník neobdrží Vstupenky, postupuje podľa článku VI. bodu 3. týchto Obchodných podmienok.

9. Zákazník pri uzatváraní Zmluvy súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku. Náklady, ktoré vzniknú Zákazníkovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením Zmluvy (napr. náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), znáša Zákazník a tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

B. Predmet Zmluvy

1. Predmetom Zmluvy je najmä:

a) záväzok Zákazníka uhradiť Universalu cenu Vstupenky, resp. Vstupeniek;

b) záväzok doručiť Zákazníkovi objednané Vstupenky, ktorého splnenie zabezpečuje pre Universal, resp. Usporiadateľa, Prevádzkovateľ; a

c) záväzok Usporiadateľa poskytnúť Zákazníkovi službu využitia voľného času vo vopred určenom termíne, a to formou umožnenia osobnej účasti držiteľa Vstupenky na príslušnú Akciu;

to všetko v rozsahu a za podmienok určených podľa akceptovanej Objednávky, týchto Obchodných podmienok a ďalej podľa pokynov Usporiadateľa vo vzťahu ku konkrétnej Akcii.

2. Prevádzkovateľ doručí Zákazníkovi Vstupenky bez zbytočného odkladu po akceptácii Objednávky a zaplatení ceny Vstupeniek (ďalej tiež „Vstupné“ ).

3. Vstupenky vždy budú dodané Zákazníkovi v elektronickej forme na Elektronickú adresu Zákazníka (t. j. e-mail zadaný Zákazníkom v Objednávke). Vstupenky nie sú zasielané poštou a rovnako nie je možné ich osobné vyzdvihnutie.

4. Upravovanie, falšovanie alebo kopírovanie Vstupeniek je v rozpore s týmito Obchodnými podmienkami, ako aj príslušnými právnymi predpismi a môže vyvolať administratívno-právne, ako aj trestno-právne následky. Vstupenka je platná len bez úprav. Po opustení miesta konania Akcie je Vstupenka neplatná, s výnimkou Vstupenky na Akciu trvajúcu jeden a viac dní.

5. Zákazník nemá nárok na dodanie Vstupenky skôr, ako bude cena dotknutej Vstupenky pripísaná v plnej výške na bankový účet Universal. Vstupenky nie sú zasielané na dobierku.

6. Zakúpené Vstupenky nie je možné vrátiť (s výnimkou prípadov výslovne uvedených v týchto Obchodných podmienkach alebo v pokynoch Usporiadateľa ku konkrétnej Akcii).

III. Akcie

1. Zodpovednou osobou za uskutočnenie a obsah jednotlivých Akcií je vždy Usporiadateľ. Usporiadateľ zodpovedá za splnenie Zmluvy, pokiaľ ide o účasť držiteľa Vstupenky na Akcii. Zaplatenie ceny Vstupenky predstavuje uhradenie za poskytnutie tohto plnenia Usporiadateľa.

2. Usporiadateľ zodpovedá za dodržanie termínu, miesta konania, programu a obsahu Akcie, avšak súčasne si vyhradzuje právo ich zmeny. Zákazník kúpou Vstupenky berie toto právo Usporiadateľa na vedomie. Usporiadateľ bude o prípadných zmenách v súvislosti s Akciou Zákazníka informovať prostredníctvom Webovej stránky a Elektronickej adresy Zákazníka.

3. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, pokiaľ ide o účasť držiteľa Vstupenky na Akcii, sú rovnako aj pravidlá stanovené Usporiadateľom Akcie (bezpečnostné, hygienické, organizačné a ďalšie pravidlá), ako i pravidlá stanovené v prevádzkovom a návštevnom poriadku miesta konania podujatia. Tieto pravidlá môžu byť uvedené na Webovej stránke, na Vstupenke alebo zaslané spolu so Vstupenkou a/alebo inak oznámené Zákazníkovi, najmä prostredníctvom Elektronickej adresy Zákazníka alebo priamo na mieste konania Akcie.

4. Zakúpená Vstupenka umožní osobe, ktorá ju predloží (alebo osobám, ktoré predložia Vstupenku pre viac ako jednu osobu, a to v zodpovedajúcom počte osôb uvedených na Vstupenke), jeden vstup na jednu konkrétnu Akciu uvedenú na Vstupenke. Universal, resp. Usporiadateľ, nezodpovedá za platnosť a pravosť Vstupeniek zakúpených mimo Webovej stránky.

5. Predložením Vstupenky v tlačenej podobe (prípadne, ak to umožňujú pokyny Usporiadateľa, v elektronickej podobe) pri vstupe na mieste konania Akcie vyjadruje osoba, ktorá Vstupenku predkladá, súhlas s prevádzkovými a návštevnými predpismi miesta konania Akcie, potvrdzuje svoj súhlas s pokynmi Usporiadateľa a zaväzuje sa ich rešpektovať a zároveň zodpovedať za ich dodržanie.

6. V prípade, že pri zakúpení Vstupenky bola uplatnená zľava z dôvodu spočívajúceho v osobitnej vlastnosti držiteľa Vstupenky (napr. vek, zdravotný stav a pod.) alebo bol z takýchto dôvodov zakúpený osobitný druh Vstupenky, je držiteľ takéhoto typu Vstupenky povinný preukázať oprávnenosť tohto nároku usporiadateľskej službe Usporiadateľa pri vstupe na mieste konania Akcie (najmä predložením zodpovedajúceho dokladu). Ak držiteľ osobitného druhu Vstupenky nebude schopný predložiť vyššie uvedený doklad, nebude na podujatie pripustený a nebude mať nárok na vrátenie vstupného.

IV. Ceny vstupeniek a platobné podmienky

1. Ceny Vstupeniek (prípadne rôznych druhov Vstupeniek) sú uvedené na Webovej stránke, a to pri každej Akcii jednotlivo. Ponuka sa môže priebežne meniť a cena je platná vždy v momente odoslania Objednávky Vstupenky Zákazníkom. Ceny Vstupeniek sú uvedené vrátane prípadnej dane z pridanej hodnoty. Na Webovej stránke sú uvedené tiež prípadné vedľajšie súvisiace poplatky spojené s nákupom a doručením Vstupenky (napr. manipulačný poplatok), na ktoré je Zákazník rovnako vždy upozornený pri rekapitulácii Objednávky pred jej potvrdením.

2. V prípade nákupu Vstupenky prostredníctvom Webovej stránky je platbu za Vstupenku možné uskutočniť nasledujúcimi spôsobmi:

a) platobnou kartou, ktorá umožňuje nakupovať platobnou kartou cez Internet prostredníctvom platobnej brány sprístupnenej Zákazníkovi cez Webovú stránku;

b) bezhotovostným prevodom na bankový účet Universal (pričom podrobné pokyny k platbe budú Zákazníkovi oznámené prostredníctvom e-mailu o prijatí objednávky); alebo

c) prostredníctvom platobnej brány služby GoPay (sprístupnená na Webovej stránke či na odkaze uvedeného na Webovej stránke).

3. V nadväznosti na bod 1 tohto článku, Universal odporúča záujemcom o kúpu Vstupeniek a držiteľom Vstupeniek informovať sa na Webovej stránke pred kúpou Vstupeniek o cenách, poplatkoch a možných ponúkaných zľavách. Ak je možné uplatniť si nejakú zľavu ku konkrétnej Akcii, Zákazníkovi bude pri vytváraní Objednávky ponúknutá táto možnosť a v prípade oprávnenia uplatniť si zľavu, bude táto odpočítaná z ceny Vstupenky.

4. V prípade bezhotovostnej platby je Zákazník povinný uhradiť cenu Vstupenky spolu s uvedením príslušného variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok Zákazníka uhradiť cenu Vstupenky splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na účet Universalu.

5. Vstupenky sú pre Zákazníka rezervované na dobu potrebnú na vykonanie platby (bankovým prevodom), maximálne však 30 minut dní po odoslaní objednávky, pri platbe kartou, alebo 5 dní pri platbe prevodom, pokiaľ predajná stránka neurčuje kratší termín.V prípade, že úhrada ceny Vstupenky nebude v tejto lehote pripísaná na účet Universal, Zmluva zaniká a Zákazník nedostane Vstupenky, ktoré môžu byť ponúknuté iným záujemcom. Universal Zákazníkovi vráti všetky prípadné neskôr zaplatené sumy.

6. Universal (ani Usporiadateľ) nenesie zodpovednosť za vzniknuté prípadné náklady Zákazníka spojené s kúpou Vstupenky vyplývajúce zo zmluvného vzťahu Zákazníka a banky, ktorá Zákazníkovi vydala platobnú kartu, prípadne ktorá vedie Zákazníkovi bankový účet, prostredníctvom ktorého Zákazník uhradil vstupné, ani za náklady spojené s využívaním služby GoPay. Zákazník znáša náklady na všetky bankové a transakčné poplatky v súvislosti s platbou za Vstupenky (napr. v prípade platby zo zahraničia).

7. Ak je usporiadateľ platcom DPH, vstupenka je zároveň zjednodušeným daňovým dokladom.

V. Odstúpenie od Zmluvy

1. Zákazník ako spotrebiteľ je týmto v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 písm. k) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“ ) informovaný, že v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 písm. k) Zákona o ochrane spotrebiteľa, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote, pričom Zmluva na kúpu Vstupenky na Akciu predstavuje zmluvu, na základe ktorej sa predávajúci, t.j. Usporiadateľ, zaväzuje poskytnúť držiteľovi Vstupenky službu na voľný čas, t.j. Akciu, v dohodnutom čase, resp. lehote konania Akcie.

2. Universal, resp. Usporiadateľ, je oprávnený odstúpiť od Zmluvy uzatvorenej so Zákazníkom v prípade zjavnej chyby v cene Vstupenky (t. j. ceny zjavne inej než je cena pre daný druh Vstupenky, resp. Akcie, bežná); odstúpenie môže byť doručené rovnako prostredníctvom Prevádzkovateľa, resp. odstúpenie od zmluvy môže byť doručené aj prostredníctvom Prevádzkovateľa alebo rozhrania webovej stránky prevádzkovanej Prevádzkovateľom pre spoločnosť Universal. Za zjavnú chybu v cene Vstupenky sa považuje napr. chybné uvedenie o jednu číslicu nižšej ceny (pri uvedení ceny „vypadne“ jedna číslica), zjavne nízka cena (napr. o 50 % nižšia cena, ako je pre tento druh a typ tovaru bežná, bez uvedenia, že ide o zľavovú akciu), ako aj iné zjavné chyby v písaní, chyby v popise Akcie a pod.

VI. Reklamácia a vrátenie Vstupného

1. Zákazník nemá nárok na vrátenie uhradeného Vstupného iba v nižšie uvedených prípadoch a za nižšie uvedených podmienok.

A. Reklamácia v súvislosti s objednaním a dodaním Vstupeniek

1. Zákazník nemá nárok na výmenu Vstupenky. V prípade poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia či iného znehodnotenia Vstupenky po jej doručení na uvedenú Elektronickú adresu Zákazníka nebude Vstupenka nahradená novou a Zákazníkovi nebude poskytnutá náhrada.

2. Universal, ani Usporiadateľ, nenesie žiadnu zodpovednosť za to, že nebude Zákazníkovi doručená Vstupenka z dôvodov spočívajúcich na strane Zákazníka, najmä preto, že Vstupenku nie je možné doručiť na Elektronickú adresu zákazníka (napr. z dôvodu preplnenej poštovej schránky, spamového filtra atď.) alebo ak zákazník uvedie nesprávnu e-mailovú adresu.

3. V prípade, že Zákazník neobdržal Vstupenku najneskôr do 2 hodín po uhradení Vstupného v plnej výške, t. j. po pripísaní ceny Vstupenky v plnej výške na bankový účet Universalu, je povinný bezodkladne, najneskôr však do 48 hodín odo dňa uplynutia vyššie uvedenej lehoty na doručenie Vstupenky, kontaktovať Universal a oznámiť jej, že zaplatenú Vstupenku neobdržal. Na tento účel musí Zákazník uviesť meno a e-mailovú adresu, ktoré uviedol ako kontaktné údaje, resp. iné identifikačné údaje uvedené v Objednávke. V prípade, že Universal zistí, že Vstupenka nebola Zákazníkovi skutočne doručená z dôvodov na strane Universal a reklamácia Zákazníka je oprávnená, Universal bezodkladne (spravidla do 24 hodín) opätovne zašle Zákazníkovi Vstupenku na Zákazníkom uvedenú e-mailovú adresu. V prípade, že sa Akcia uskutočnila ešte pred opätovným zaslaním Vstupenky, Universal sa zaväzuje vrátiť dotknutému Zákazníkovi Vstupenku do 14 dní odo dňa takejto oprávnenej reklamácie Zákazníka.

B. Reklamácia v súvislosti s Akciou

1. Všetky nároky vyplývajúce zo Zmluvy v súvislosti s konkrétnou Akciou, vrátane prípadnej reklamácie na plnenie podľa Zmluvy, ako aj prípadnej požiadavky na vrátenie ceny Vstupenky, je Zákazník povinný uplatniť priamo u Usporiadateľa (a to aj prostredníctvom Universal využitím nižšie uvedených kontaktných údajov).

2. V prípade, že zo strany Usporiadateľa dôjde k úplnému zrušeniu Akcie, bude Zákazník vyrozumený o tom, že Akcia je zrušená, prostredníctvom Webovej stránky a kontaktných údajov, ktoré Zákazník uviedol v Objednávke (najmä prostredníctvom Elektronickej adresy Zákazníka). Universal, ani Usporiadateľ, nezodpovedá Zákazníkovi za to, že ho nebude možné prostredníctvom týchto kontaktných údajov včas zastihnúť alebo za to, že Zákazník s oneskorením obdrží včas odoslané vyrozumenie o zrušení danej Akcie.

3. Ak dôjde zo strany Usporiadateľa k úplnému zrušeniu Akcie, je Usporiadateľ povinný vrátiť Zákazníkom Vstupné v plnej výške. Vstupné bude Zákazníkom vrátené v súlade s oznámením a pokynmi Usporiadateľa, o ktorých budú Zákazníci informovaní do 14 dní od zrušenia príslušnej Akcie prostredníctvom Webovej stránky a e-mailovej adresy zákazníka. Ak Usporiadateľ neoznámi inak, Vstupné bude Zákazníkom bežne vrátené prevodom na bankový účet, z ktorého bola Vstupenka zaplatená, po predložení príslušnej Vstupenky.

VII. Ochrana osobných údajov

1. Informácie o spracúvaní osobných údajov Zákazníkov Universalom sú k dispozícii tu [link].

2. Zákazník berie na vedomie, že Usporiadateľ môže na Akciách vyhotovovať fotografie a krátke audiovizuálne záznamy na účely propagácie Akcií na internete. Usporiadateľ sa pri fotografovaní a filmovaní snaží v čo najväčšej miere zachovať súkromie návštevníkov. Ak Zákazník zistí, že je na niektorom zo záberov jasne rozpoznateľný, môže kontaktovať Usporiadateľa (aj prostredníctvom Universalu využitím nižšie uvedených kontaktných údajov) a požiadať Usporiadateľa, aby dodatočne prijal technické opatrenia na anonymizáciu dotknutého Zákazníka ako návštevníka, najmä umelým rozmazaním jeho podoby.

VIII. Ostatné ustanovenia

1. Zákazník, ktorý je súčasne spotrebiteľom, má právo na mimosúdne riešenie prípadného sporu zo Zmluvy. Pre mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov zo Zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, webová stránka: www.soi.sk . V prípadoch súdneho riešenia sporu vyplývajúceho z tejto Zmluvy a Obchodných podmienok sú príslušné súdy Slovenskej republiky.

IX. Doručovanie

1. Kontaktné údaje Universalu pre doručovanie údajov sú nasledujúce:

Zákaznícka podpora – objednávky, predaj a doručovanie Vstupeniek, technická podpora

Prevádzkovateľ:

SHERWOOD Digital a.s.

e-mail:

vstupenky@miraimusic.cz

telefón:

+421 2/222 007 8 (k dispozícii v pracovných dňoch 9 – 17h; v prvých desiatich dňoch od spustenia predpredaja danej akcie v pracovných dňoch 8 -18h)

Adresa pre doručovanie v ostatných záležitostiach

Usporiadateľ:

Universal Music, s.r.o.

Twin City Tower, Mlynské nivy 10,

Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09, Slovenská republika

e-mail:

vstupenky@unitedtickets.sk

telefón:

+421 910 197 154 (k dispozícii v pracovných dňoch 9 -17h)

2. S Vašimi reklamáciami sa obráťte na e-mail vstupenky@miraimusic.cz nebo na telefón:

telefón: +421 2/222 007 8 (k dispozícii –v pracovných dňoch 9 -17h).

V prípade, že Usporiadateľom nie je Universal, reklamácie prijaté Universalom budú bezodkladne postúpené príslušnému Usporiadateľovi a Zákazník o tom bude informovaný.

X. Záverečné ustanovenia

1. Pokiaľ by sa ukázalo niektoré z ustanovení týchto Obchodných podmienok neplatné či neúčinné, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ďalších ustanovení Obchodných podmienok, ktoré sú oddeliteľné od takéhoto neplatného či neúčinného ustanovenia. Zmeny a doplnenia Zmluvy je možné vykonať len v písomnej forme.

2. Universal je oprávnený kedykoľvek meniť či doplňovať tieto Obchodné podmienky. Pre vzťah založený Zmluvou platí znenie Obchodných podmienok účinné v deň odoslania Objednávky Zákazníkom. Zmeny Obchodných podmienok sú účinné dňom ich zverejnenia na Webovej stránke. Osoba, ktorá si objedná Vstupenky prostredníctvom Webovej stránky po nadobudnutí účinnosti zmeny Obchodných podmienok, sa považuje za osobu, ktorá súhlasí s novými Obchodnými podmienkami.

3. Všetky ustanovenia týchto zmluvných podmienok a zmluvný vzťah založený zmluvou sa riadia právom Slovenskej republiky a menovite podľa dohody strán Obchodným zákonníkom. Tým nie sú dotknuté ustanovenia na ochranu spotrebiteľa.

V Bratislave, dňa 15.11.2023, vydal Universal Music, s.r.o.

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

v súvislosti s nákupom vstupeniek na webovej stránke vstupenky.miraimusic.sk

a užívaním tejto stránky

Prostredníctvom tohto dokumentu Vám poskytujeme informácie o tom, ako spracúvame Vaše osobné údaje a aké sú Vaše práva v súvislosti s nimi, a to v prípade, že:

- nakupujete vstupenky na vstupenky.miraimusic.sk (ďalej len „e-shop“);

- využitím zakúpených vstupeniek sa zúčastňujete na kultúrnych, spoločenských či iných akciách organizovaných alebo spoluorganizovaných našou spoločnosťou;

- navštívite webovú stránku nášho e-shopu a využívate služby poskytované na tejto stránke;

- kontaktujete nás ako zákazník nášho e-shopu, záujemca o našu ponuku alebo inak v súvislosti s e-shopom či vstupenkami alebo iným spôsobom nám poskytujete Vaše osobné údaje.

Pri vytváraní tohto dokumentu sme sa snažili, aby Vám tieto informácie boli sprostredkované, čo najzrozumiteľnejším spôsobom. Ak by Vám predsa bolo niečo nejasné, radi Vám akúkoľvek jeho časť či pojem vysvetlíme.

1. Kto spracúva Vaše osobné údaje?

Správcom Vašich osobných údajov, teda tým subjektom, kto určuje a rozhoduje o tom, prečo a ako spracúvame Vaše osobné údaje, je naša spoločnosť:

Universal Music, s.r.o.

IČO: 31 373 461

so sídlom: Twin City Tower, Mlynské nivy 10, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09

zapísaná v Obchodnom registri Metského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 7090/B,

(ďalej len „spoločnosť“).

2. Ako a prečo sa Vaše osobné údaje spracúvajú?

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime príslušnými právnymi predpismi, najmä Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie GDPR“ ).

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je:

- plnenie našich povinností v zmysle článku 13 Nariadenia GDPR spolu s ust. §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

- oprávnený záujem Spoločnosti na ochrane jej práv a právom chránených záujmov zo zmlúv s Vami ako dotknutými osobami, alebo v rámci správneho alebo súdneho konania, ktoré by súviseli s týmto spracúvaním osobných údajov, resp. vyplývajúcimi právnymi nárokmi; a

- Váš súhlas ako dotknutej osoby v prípadoch, keď je v zmysle príslušných právnych predpisov nevyhnutný.

Vaše osobné údaje sú spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení.

Vaše osobné údaje spracúvame iba z nasledujúcich dôvodov a pre vymedzené účely:

2.1 Je to nevyhnutné na plnenie zmluvy uzavretej prostredníctvom e-shopu alebo na vykonanie opatrení prijatých pred uzavretím takejto zmluvy.

Takéto zmluvy sa uzatvárajú najmä vtedy, ak si vstupenky zakúpite prostredníctvom nášho e-shopu. V tejto súvislosti spracúvame Vaše osobné údaje najmä na účely doručenia vstupenky, zasielania informácií o jednotlivých akciách a ich zmenách a vybavovania Vašich reklamácií.

Minimálny rozsah osobných údajov, ktorý si vyhradzujeme ako podmienku uzatvorenia zmluvy a v rámci ktorého ste povinný poskytnúť svoje osobné údaje na účely nákupu vstupeniek na e-shope, tvoria tieto osobné údaje: meno a priezvisko a e-mailová adresa.

2.2 Je to nevyhnutné na účely oprávnených záujmov našej spoločnosti.

Takýmto oprávneným záujmom je informovať Vás o našich aktivitách a aktuálnych ponukách prostredníctvom e-mailových bulletinov a podobných oznámení a prezentovať naše aktivity verejnosti.

V tejto súvislosti uchovávame e-mailové adresy zákazníkov a používame ich na účely zasielania obchodných oznámení týkajúcich sa e-shopu a aktivít našej spoločnosti. Ak si neželáte dostávať obchodné oznámenia, môžete sa jednoducho odhlásiť z ich odberu; na túto možnosť budete upozornení aj na konci každého takéhoto obchodného oznámenia.

Naším oprávneným záujmom je rovnako reagovať a odpovedať na Vaše otázky, návrhy alebo pripomienky.

2.3 Je to nevyhnutné na marketingové účely.

Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje z dôvodu zasielania ponúk, akcií a zákazníckych prieskumov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely nie je zákonnou a ani zmluvnou požiadavkou. Spoločnosť nie je oprávnená určiť ako podmienku zmluvného plnenia takýto typ súhlasu.

2.4 Je to nevyhnutné na splnenie našich právnych povinností.

Vaše osobné údaje takto spracúvame v rozsahu potrebnom na účely vedenia účtovníctva a v ďalších prípadoch, keď nám to ukladá zákon.

2.5 Na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, ak nám ho poskytnete, pre ďalšie osobitné prípady.

Vaše osobné údaje spracúvame počas trvania nášho zmluvného vzťahu, oprávneného záujmu alebo na základe Vášho súhlasu. Potom uchovávame len tie Vaše osobné údaje, ktoré sú ďalej potrebné na výkon našich práv, plnenie našich povinností alebo ak to vyžadujú právne predpisy.

Poskytnutie osobných údajov nie je Vašou zákonnou povinnosťou. Avšak v prípade, že nám neposkytnete Vaše osobné údaje, sme oprávnení s Vami ukončiť zmluvu, ktorú ste s nami v našom mene alebo v mene tretej osoby uzavreli, alebo z objektívnych dôvodov nebudeme schopní splniť niektoré svoje záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy, na splnenie ktorých sú práve Vaše osobné údaje nevyhnutné.

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu a ani profilovaniu.

3. Ktoré Vaše osobné údaje spracúvame?

V zásade spracúvame len osobné údaje, ktoré nám poskytnete alebo ktoré získame s Vaším vedomím, a v niektorých prípadoch aj osobné údaje, ktoré sú verejne dostupné.

Takýmito údajmi môže byť Vaše:

  • meno a priezvisko;
  • rok narodenia;
  • bydlisko - mesto;

· kontaktné údaje (telefón, e-mail, fakturačná adresa, doručovacia adresa);

  • číslo bankového účtu;

· údaje, ktoré o sebe uvádzate na Vašom profile na sociálnych sieťach, prostredníctvom ktorých s nami komunikujete;

· ďalšie osobné údaje, ktoré nám poskytnete.

Pokiaľ na základe zakúpenej vstupenky navštívite akciu, ktorú organizujeme, je možné, že na fotografiách či audiovizuálnych záznamoch z danej akcie bude zachytená Vaša podobizeň či ďalšie prejavy osobnej povahy. Takéto fotografie alebo audiovizuálne záznamy používame len na prezentáciu a propagáciu daných akcií a iných aktivít našej spoločnosti a na to, aby sme vás o nich informovali.

Číslo bankového účtu alebo číslo kreditnej karty sa zaznamenáva bez odkazu na iné osobné údaje v účtovných záznamoch na bankových výpisoch spoločnosti a tieto osobné údaje sa ďalej nespracúvajú.

4. Aké osobné údaje spracúvame v rámci našej webovej stránky a stránok na sociálnych sieťach?

Vaše údaje sa spracúvajú aj vtedy, ak navštívite iba webovú stránku nášho e-shopu.

Pri návšteve našej webovej stránky sa zaznamenávajú údaje, ktoré Váš internetový prehliadač automaticky prenáša na náš server. V súvislosti s Vašou návštevou našej webovej stránky sa automaticky zaznamenávajú nasledujúce informácie:

  • IP adresa Vášho zariadenia;
  • dátum a čas prístupu;
  • sieť, z ktorej pristupujete;

· prehliadač a prípadne operačný systém Vášho počítaču a meno Vášho poskytovateľa prístupu k internetu.

Tieto údaje sa používajú len v rozsahu potrebnom na zabezpečenie správneho fungovania našej webovej stránky. Tieto údaje sa systematicky nezhromažďujú, nevyhodnocujú ani inak ďalej nespracúvajú. Tieto informácie sú automaticky vymazané v súlade s nastaveniami Vášho prehliadača. Pre vylúčenie pochybností uvádzame, že nespracúvame osobitné kategórie osobných údajov, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v odborových organizáciách, a spracúvanie genetických údajov, biometrických údajov na individuálnu identifikáciu fyzickej osoby, údajov týkajúcich sa zdravia alebo údajov týkajúcich sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby.

Ak aktívne navštevujete (napr. „lajkujete“ našu stránku, komentujete alebo zdieľate náš príspevok alebo pridávate príspevok na našu stránku) stránky nášho e-shopu na sociálnych sieťach (ak ich máme zriadené), Vaše údaje, ako používateľa sociálnych sietí, sú nám sprístupnené v súlade s Vašimi používateľskými nastaveniami. Vaše osobné údaje týmto spôsobom ďalej nespracúvame. Správcom Vašich osobných údajov je v tomto prípade prevádzkovateľ príslušnej sociálnej siete.

5. Komu ďalšiemu poskytujeme Vaše osobné údaje a prečo?

Môžu nastať prípady, kedy Vaše osobné údaje poskytneme niekomu ďalšiemu.

Robíme tak len v odôvodnených prípadoch, ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú sme s Vami uzavreli (napr. pre usporiadateľov jednotlivých akcií, dodávateľov technickej podpory predaja vstupeniek, dodávateľov softvéru atď.), alebo na účely fungovania našej spoločnosti (napr. externí účtovníci atď.), t. j. na zabezpečenie našich oprávnených záujmov alebo plnenie našich zákonných povinností, alebo na základe Vášho výslovného súhlasu.

Vaše osobné údaje zásadne neprenášame do tretích krajín mimo Európskej únie.

Niektoré Vaše osobné údaje ukladáme aj prostredníctvom internetových cloudových služieb alebo v rámci e-mailového klienta alebo v rámci užívateľských profilov našej spoločnosti na sociálnych sieťach.

6. Aké máte práva vo vzťahu k Vašim osobným údajom?

Vo vzťahu k Vaším osobným údajom máte nasledujúce práva, ktoré môžete voči nám uplatniť za podmienok stanovených právnymi predpismi:

· právo získať potvrdenie o (ne)spracúvaní Vašich osobných údajov a na prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú a ktoré spracúvame;

· právo na opravu alebo doplnenie Vašich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné;

· právo na výmaz alebo obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, pokiaľ sú na to splnené podmienky stanovené právnymi predpismi;

· právo vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú;

  • právo na prenesenie Vašich osobných údajov k inému správcovi.

V súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania Spoločnosť oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie ich spracúvania, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Spoločnosť o týchto príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.

V prípade, že niektoré z Vašich osobných údajov spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo Váš súhlas so spracúvaním týchto osobných údajov kedykoľvek odvolať, a to písomným oznámením (e-mailom) nižšie uvedenej kontaktnej osobe. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s právnymi predpismi, máte právo podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov u dozorného orgánu, ktorým je:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

IČO: 36064220

so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika

www.dataprotection.gov.sk

statny.dozor@pdp.gov.sk

7. Kde sa dozviete viac?

S akýmikoľvek otázkami, pripomienkami alebo žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania Vašich osobných údajov sa na nás môžete obrátiť prostredníctvom nižšie uvedených kontaktov na zodpovednú osobu:

Telefón: +421 910 197 154

e-mail: vstupenky@unitedtickets.sk

V Bratislave, dňa 15.11. 2023